Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ EducaBricks s.r.o..

(dále jen „Obchodní podmínky“)

Programy Brick for Kidz®

nabízené společností

EducaBricks s.r.o.

se sídlem K Vyhlídce 958, Zeleneč

IČ: 0418 22 60

DIČ: CZ 0418 22 60

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243678

zastoupené jednatelkami Andreou Sládečkovou a Šárkou Luštincovou

webové stránky: www.bricks4kidz.cz/praha9 (dále jen „Webové stránky“)

(dále jen „Poskytovatel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel je provozovatelem centra, které nabízí vzdělávací a zájmové aktivity pro děti, mládež a dospělé s kostkami LEGO®. Poskytovatel organizuje zájmové kroužky, workshopy, příměstské tábory, teambuildingová školení a oslavy, kde účastníkům představuje vědu, techniku, strojírenství a další oblasti prostřednictvím stavebnice LEGO (dále také jen „Aktivita“ „Aktivity“).
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a účastníka Programu (dále také jen „Klient“).
 3. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem (smlouva o zajištění organizace workshopu, oslavy, poskytnutí služeb v rámci zájmového kroužku, příměstského tábora). Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto Obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Poskytovatel organizuje a nabízí následující druhy Aktivit:
  1. workshopy pro děti, mládež a dospělé
  2. oslavy pro děti, mládež a dospělé
  3. příměstské tábory pro děti a mládež
  4. zájmové kroužky pro děti a mládež
  5. teambuildingová školení pro dospělé
 2. Předmětem plnění je poskytnutí služeb v rámci nabízených druhů Aktivit dle aktuální nabídky Poskytovatele a/nebo dle požadavků Klienta a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách a ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem.
 3. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků Poskytovatele.
 4. Předmětem plnění Poskytovatele není jeho závazek poskytnout Klientovi jakékoliv pomůcky pro účely účasti na Aktivitě jiným způsobem než zapůjčením těchto pomůcek v rámci Aktivity; to neplatí, je-li mezi Poskytovatelem a Klientem sjednáno jinak.

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Vyjádření zájmu Klienta, program Aktivit

Na základě projevení zájmu Klienta (osobně, telefonicky, emailem či prostřednictvím k tomu určeného poptávkového formuláře na Webových stránkách) Poskytovatel oznámí Klientovi podmínky poskytnutí poptávané Aktivity. Zejména pak platební podmínky, podmínky účasti na Aktivitě, případné zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb v rámci Aktivity, místo konání Aktivity, termíny a další veškeré související informace nezbytné pro poskytnutí Aktivity.

Poskytovatel zveřejňuje na svých Webových stránkách aktuálně nabízený program Aktivit.

 1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká:

 1. na základě elektronické objednávky učiněné prostřednictvím elektronické přihlášky umístěné na Webových stránkách, ve chvíli, kdy je Klientovi doručena informace Poskytovatele o přijetí takto učiněné objednávky (akceptace); skutečnost, že Poskytovatel objednávku přijímá, je Klientovi sdělena bez zbytečného odkladu elektronickou nebo sms  zprávou na emailovou adresu nebo telefonní číslo v závislosti na tom, který kontaktní údaj Klient v elektronické  objednávce uvedl nebo
 2. na základě nabídky, kterou Poskytovatel zašle emailem Klientovi na základě Klientovi poptávky dle odst. 1 tohoto článku, ve chvíli, kdy Klient tuto nabídku Poskytovali emailem nebo zasláním písemného sdělení potvrdí a toto potvrzení je doručeno Poskytovateli.

Klientovi je před odesláním elektronické objednávky dle písm. a) tohoto odstavce a před odesláním potvrzení nabídky dle písm. b) tohoto odstavce umožněno seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, kterou jsou umístěny na webových stránkách Poskytovatele. Klient se zavazuje s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě elektronické objednávky zaškrtnutím příslušného políčka vyslovit s jejich zněním souhlas nebo v případě potvrzení nabídky emailem nebo písemným sdělením vyslovit v tomto emailu nebo písemném sdělení výslovný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Bez udělení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami není možné smlouvu mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřít.

 1. Klient se současně zavazuje seznámit se před odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky se zásadami ochrany osobních údajů dostupných na Webových stránkách zde, přičemž odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky výslovně potvrzuje, že tak učinil.
 2. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Klientem smlouvu, a to zejména s osobou, jež se vůči němu dopustila podstatného porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoliv existujícího či již zaniklého závazku.
 3. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Klient hradí sám.

IV. ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Cena za Aktivity je uvedena na Webových stránkách vždy u jednotlivých Aktivit. Poskytovatel sdělí Klientovi platební podmínky v případě elektronické objednávky dle čl. III odst. 2 písm. a) v rámci její akceptace; v ostatních případech dle čl. III odst. 2 písm. b) v rámci nabídky.

V. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ KLIENTA

 1. V případě nemožnosti Klienta se účastnit Aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí Klient Poskytovateli tuto skutečnost písemnou formou. Poskytovatel o přijetí tohoto oznámení písemně uvědomí Klienta.
 2. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení Klientovi, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení Klienta Poskytovateli.
 3. Ke dni ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem je vypočten storno poplatek z ceny, kterou Klient za objednanou Aktivitu zaplatil, postupem podle článku VII. Obchodních podmínek. V tomto stornu poplatku jsou zohledněny zejména fixní náklady Aktivity a již realizované lekce dané Aktivity.
 4. V případě neúčasti Klienta na některých lekcích dané Aktivity bez ohledu na předchozí omluvení/neomluvení Klienta z lekce nevzniká nárok Klienta na vrácení zaplacené ceny ani její části; nárok Klienta vzniká pouze v případě ukončení smluvního vztahu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je oprávněn u jednotlivých jím nabízených Aktivit stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků u dané Aktivity nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn Aktivitu zrušit, a to nejpozději po realizace třetí (3.) lekce. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.
 2. Poskytovatel je oprávněn zrušit Aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně písemně informuje Klienta. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.

VII. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 1. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem dle čl. V odst. 1 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi poměrnou část z 50% Klientem uhrazené ceny Aktivity Obchodních podmínek. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity; v případě jednorázových Aktivit se vrací před započetím jejich realizace 50% ze zaplacené ceny Aktivity.
 2. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. VI odst. 1 a 2 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit poměrnou část z ceny, kterou Klient za danou Aktivitu zaplatil. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity; v případě jednorázových Aktivit se vrací před započetím jejich realizace 100% ze zaplacené ceny Aktivity.
 3. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI těchto Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. těchto Obchodních podmínek.
 4. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny.  Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti.
 5. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

VIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatele a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. V případě existence mezinárodního prvku strany prorogují české soudy jako fórum rozhodné pro řešení sporů, přičemž místní příslušnost soudu se bude řídit obecným soudem Poskytovatele.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případné překlady mají pouze informativní charakter.
 3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá komunikace související se smluvním vztahem mezi Poskytovatelem a Klientem musí být ve styku mezi Poskytovatelem a Klientem v písemné podobě, zejména probíhá:
  1. elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu; zpráva se považuje za přijatou okamžikem přijetí na server příchozí zprávy;
  2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí zásilky adresátem;
  3. osobně; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí písemností adresátem.
 4. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou: Bricks 4 Kidz Praha 8, 9 a východ / EducaBricks s.r.o., K Vyhlídce 958, Zeleneč, praha9@bricks4kidz.com, tel 603 537 102, 604 844 804, není-li na internetových stránkách Poskytovatele uvedeno jinak.
 5. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena.
 6. Znění těchto Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. O změně či doplnění Obchodních podmínek Poskytovatel informuje Klienta uveřejněním oznámení na Webových stránkách.

IX.  VYŠŠÍ MOC

 1. Za vyšší moc se považují války, občanské nepokoje, živelné katastrofy, vyhlášení výjimečného stavu, nouzového stavu, uzavření školských zařízení z rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, vyhlášení epidemiologických opatření nebo jakákoli jiná situace vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran, která Poskytovateli objektivně znemožňuje nebo v jejímž důsledku Poskytovatel objektivně nemůže, plnit své povinnosti vůči Klientovi v souvislosti s vybranou Aktivitou (dále jen „Vyšší moc“).
 2. Pokud nastane případ Vyšší moci a Aktivita nebude moci být úplně nebo zčásti realizována za původních podmínek, bude ohledně nerealizované Aktivity nebo její části postupováno následujícím způsobem:
 1. Klientovi náleží kredit ve výši odpovídající, uhrazené avšak nerealizované ceny za Aktivitu. Pro určení výše kreditu se vychází z uhrazené ceny za celkový počet hodin či dní dané Aktivity snížené o částku za hodiny či dny Aktivity, které již proběhly (dále jen „Nerealizovaná cena Aktivity“). Tento kredit ve výši Nerealizované ceny Aktivity je Klient oprávněn a povinen využít kdykoli během 12 měsíců následujících poté, co bude Poskytovatelem informován, že odpadl případ Vyšší moci vztahující se k původní Aktivitě a použít ho k úhradě jakékoli Aktivity nabízené Poskytovatelem [nebo jakékoli jiné aktivity nabízené společností](dále jen „Doba uplatnění“) nebo
 2. Klient může požadovat vrácení částky odpovídající 80% z Nerealizované ceny Aktivity. Zbývající částku Nerealizované ceny Aktivity je Poskytovatel oprávněn si ponechat a použít ji k dalšímu rozvoji Aktivit.
 1. Klient je povinen o své volbě podle výše uvedeného odstavce informovat Poskytovatele na emailovou adresu uvedenou v článku X. (Závěrečná ustanovení) níže a to do 1 měsíce poté, co bude Poskytovatelem informován o nemožnosti uskutečnění Aktivity z důvodu Vyšší moci.  Jakákoli pozdější změna ohledně volby náhrady musí být odsouhlasena Klientem i Poskytovatelem, jinak je neplatná. Pokud bude Klient požadovat vrácení částky podle tohoto článku odst. 2, písm. (ii) výše, je povinen sdělit Poskytovateli také číslo účtu, kam má být částka odpovídající 80% Nerealizované ceny Aktivity poskytnuta.
 2. Pokud Klient Poskytovatele neinformuje o své volbě ohledně náhrady za podmínek uvedených výše, má za to, že Klient zvolil postup podle tohoto článku IX. (Vyšší moc), odst. 2, písm. (i).
 3. Pokud Klient nevyčerpá kredit ve výši Nerealizované ceny Aktivity během Doby uplatnění:
  1. výše kreditu propadá,
  2. Klient nemá nárok na jeho pozdější uplatnění ani vrácení jakékoli částky a
  3. Poskytovatel je oprávněn si částku odpovídající Nerealizované ceně Aktivity ponechat za účelem dalšího rozvoje Aktivit.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2020.