OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SPOLEČNOSTI Creative Bricks s.r.o.

(dále jen „Obchodní podmínky“)

Programy Bricks for Kidz®

nabízené společností

Creative Bricks s.r.o.

se sídlem Dětmarovice 1319,Dětmarovice

IČO: 08043051

Spisová značka : C 78144 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupené paní Bc. Radkou Slavíkovou

webové stránky: www.bricks4kidz.cz/ostravajih (dále jen „Webové stránky“)

(dále jen „Poskytovatel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel nabízí vzdělávací a zájmové aktivity pro děti, mládež a dospělé s kostkami LEGO®. Poskytovatel organizuje zájmové kroužky, workshopy, příměstské tábory, teambuildingová školení a oslavy, kde účastníkům představuje vědu, techniku, strojírenství a další oblasti prostřednictvím stavebnice LEGO® (dále také jen „Aktivita“ „Aktivity“).
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a účastníka Programu (dále také jen „Klient“).
 3. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem (smlouva o zajištění organizace workshopu, oslavy, poskytnutí služeb v rámci zájmového kroužku, příměstského tábora). Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto Obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Poskytovatel organizuje a nabízí následující druhy Aktivit:
  • workshopy pro děti, mládež a dospělé
  • oslavy pro děti, mládež a dospělé
  • příměstské tábory pro děti a mládež
  • zájmové kroužky pro děti a mládež
  • teambuildingová školení pro dospělé
 2. Předmětem plnění je poskytnutí služeb v rámci nabízených druhů Aktivit dle aktuální nabídky Poskytovatele a/nebo dle požadavků Klienta a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách a ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem.
 3. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků Poskytovatele.
 4. Předmětem plnění Poskytovatele není jeho závazek poskytnout Klientovi jakékoliv pomůcky pro účely účasti na Aktivitě jiným způsobem než zapůjčením těchto pomůcek v rámci Aktivity; to neplatí, je-li mezi Poskytovatelem a Klientem sjednáno jinak.

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Vyjádření zájmu Klienta, program Aktivit

Na základě projevení zájmu Klienta (osobně, telefonicky, emailem či prostřednictvím k tomu určeného poptávkového formuláře na Webových stránkách) Poskytovatel oznámí Klientovi podmínky poskytnutí poptávané Aktivity. Zejména pak platební podmínky, podmínky účasti na Aktivitě, případné zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb v rámci Aktivity, místo konání Aktivity, termíny a další veškeré související informace nezbytné pro poskytnutí Aktivity.

Poskytovatel zveřejňuje na svých Webových stránkách aktuálně nabízený program Aktivit.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká:

 1. na základě elektronické objednávky učiněné prostřednictvím elektronické přihlášky umístěné na Webových stránkách, ve chvíli, kdy je Klientovi doručena informace Poskytovatele o přijetí takto učiněné objednávky (akceptace); skutečnost, že Poskytovatel objednávku přijímá, je Klientovi sdělena bez zbytečného odkladu elektronickou nebo sms  zprávou na emailovou adresu nebo telefonní číslo v závislosti na tom, který kontaktní údaj Klient v elektronické  objednávce uvedl nebo
 2. na základě nabídky, kterou Poskytovatel zašle emailem Klientovi na základě Klientovi poptávky dle odst. 1 tohoto článku, ve chvíli, kdy Klient tuto nabídku Poskytovali emailem nebo zasláním písemného sdělení potvrdí a toto potvrzení je doručeno Poskytovateli.

Klientovi je před odesláním elektronické objednávky dle čísla. 1) tohoto odstavce a před odesláním potvrzení nabídky dle čísla 2) tohoto odstavce umožněno seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, kterou jsou umístěny na webových stránkách Poskytovatele. Klient se zavazuje s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě elektronické objednávky zaškrtnutím příslušného políčka vyslovit s jejich zněním souhlas nebo v případě potvrzení nabídky emailem nebo písemným sdělením vyslovit v tomto emailu nebo písemném sdělení výslovný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Bez udělení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami není možné smlouvu mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřít.

Klient se současně zavazuje seznámit se před odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky se Zásadami ochrany osobních údajůdostupných na Webových stránkách zde, přičemž odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky výslovně potvrzuje, že tak učinil.

Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Klientem smlouvu, a to zejména s osobou, jež se vůči němu dopustila podstatného porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoliv existujícího či již zaniklého závazku.

Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Klient hradí sám.

IV. ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Cena za Aktivity je uvedena na Webových stránkách vždy u jednotlivých Aktivit. Poskytovatel sdělí Klientovi platební podmínky v případě elektronické objednávky dle čl. III odst. 2 písm. a) v rámci její akceptace; v ostatních případech dle čl. III odst. 2 písm. b) v rámci nabídky.

V. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ KLIENTA

 1. V případě nemožnosti Klienta se účastnit Aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí Klient Poskytovateli tuto skutečnost písemnou formou. Poskytovatel o přijetí tohoto oznámení písemně uvědomí Klienta.
 2. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení Klientovi, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení Klienta Poskytovateli.
 3. Ke dni ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem je vypočten storno poplatek z ceny, kterou Klient za objednanou Aktivitu zaplatil, postupem podle článku VII. Obchodních podmínek. V tomto stornu poplatku jsou zohledněny zejména fixní náklady Aktivity a již realizované lekce dané Aktivity.
 4. V případě neúčasti Klienta na některých lekcích dané Aktivity bez ohledu na předchozí omluvení/neomluvení Klienta z lekce nevzniká nárok Klienta na vrácení zaplacené ceny ani její části; nárok Klienta vzniká pouze v případě ukončení smluvního vztahu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je oprávněn u jednotlivých jím nabízených Aktivit stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků u dané Aktivity nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn Aktivitu zrušit, a to nejpozději po realizace třetí (3.) lekce. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.
 2. Poskytovatel je oprávněn zrušit Aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně písemně informuje Klienta. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.

VII. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 1. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem dle čl. V odst. 1 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi poměrnou část z 50% Klientem uhrazené ceny Aktivity Obchodních podmínek. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity; v případě jednorázových Aktivit se vrací před započetím jejich realizace 50% ze zaplacené ceny Aktivity.
 2. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. VI odst. 1 a 2 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit poměrnou část z ceny, kterou Klient za danou Aktivitu zaplatil. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity; v případě jednorázových Aktivit se vrací před započetím jejich realizace 100% ze zaplacené ceny Aktivity.
 3. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI těchto Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. těchto Obchodních podmínek.
 4. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny.  Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti.
 5. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatele a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. V případě existence mezinárodního prvku strany prorogují české soudy jako fórum rozhodné pro řešení sporů, přičemž místní příslušnost soudu se bude řídit obecným soudem Poskytovatele.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případné překlady mají pouze informativní charakter.
 3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá komunikace související se smluvním vztahem mezi Poskytovatelem a Klientem musí být ve styku mezi Poskytovatelem a Klientem v písemné podobě, zejména probíhá:
  • elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu; zpráva se považuje za přijatou okamžikem přijetí na server příchozí zprávy;
  • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí zásilky adresátem;
  • osobně; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí písemností adresátem.
 4. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou Dětmarovice 1319, Dětmarovice, email: rslavikova@bricks4kidz.com, tel.č. 727960657, není-li na internetových stránkách Poskytovatele uvedeno jinak.
 5. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena.
 6. Znění těchto Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. O změně či doplnění Obchodních podmínek Poskytovatel informuje Klienta uveřejněním oznámení na Webových stránkách.

IX. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak Bricks 4 Kidz® Ostrava Jih používá a chrání všechny informace, které poskytujete Bricks 4 Kidz® Ostrava Jih, když využíváte tento web nebo se účastníte naších Aktivit. Bricks 4 Kidz® Ostrava Jih může tyto zásadu čas od času změnit a aktualizovat. Tuto stránku by jste  měli čas od času navštívit a zkontrolovat, abyste se ujistili, že souhlasíte se změnami.

Jaké údaje shromažďujeme

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • Telefon
 • E-mail
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Kopii průkazu zdravotního pojištění

Co děláme s informacemi, které shromažďujeme

Tyto informace potřebujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

 • Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo) použijeme k identifikaci v rámci našeho systému, abychom Vás mohli kontaktovat a vyhledávat služby, které se nacházejí v blízkosti vašeho bydliště.
 • Váš e-mail použijeme, abychom s Vámi komunikovali, nabízeli Vám naše Aktivity, posílali newslettery a také, aby jste se mohli přihlašovat do našeho systému.
 • Informace o studentech (jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, kopie zdravotního průkazu) budou použity pro třídní seznamy, pro připomenutí narozenin dětí a nabídky naší Aktivity s tím spojené, a také pro účely zdravotního pojištění Vašich dětí na některých našich Aktivitách.

Všechny tyto údaje budeme shromažďovat po nezbytně nutnou dobu.

Informace o sledování

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili naše stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Nebudeme prodávat, distribuovat ani pronajímat Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nebudeme mít Vaše oprávnění nebo pokud nejsou vyžadovány zákonem.

Pokud byste s tím nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého našeho e-mailu.

Zpracovávání osobních údajů

Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů je naše firma:

Creative Bricks s.r.o. , Dětmarovice 1319, 727960657 , Česká republika, IČO: 08043051, spisová značka:  C 78144 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a další.

Auksys s.r.o., Sobínská 185, 252 19 Chřášťany, Česká republika, IČ: 27423603

Správcem osobních údajů ve vztahu k Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ:  47115971. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) jsou k nalezení na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Vaše práva

Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které nám nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit na e-mail rslavikova@bricks4kidz.com nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správcenezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

Dále zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě Vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

Tyto Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018